Generelle vilkår og betingseler

Download som PDF

Version December 2020

Artikel 1: Hvem er vi?

 1. Bloomon Danmark ApS, har adresse på Vendersgade 28, st., 1363 København K (CVR-nr. 37236365) og kaldes herefter “Bloomon” eller “vi”.
 2. Bloomon sælger og leverer blomster på basis af et fleksibelt Abonnement. Som supplement til dette kan der også bestilles andre tilhørende artikler (f.eks. vaser) gennem Abonnementet.
 3. Bloomon sælger også løse blomsterbuketter, tørrede blomster og gavekort, og tilbyder rabatkoder.

Artikel 2: Definitioner

 1. I Bloomons generelle vilkår og betingelser anvendes følgende udtryk med følgende betydning, medmindre andet er udtrykkeligt angivet:
  1. “Abonnement”: en Aftale mellem Bloomon og Kunden om Bloomons løbende levering i en eller flere bestemte eller ubestemte perioder af en eller flere typer produkter, som f.eks. blomster, planter. tilbehør og evt. tilhørende tjenesteydelser, som nærmere specificeret i den individuelle Aftale;
  2. "Engangsbestilling": En Aftale hvorved Bloomon en enkelt gang leverer et produkt til dig eller på dine vegne til en af dig angivet tredjemand (i det tilfælde kaldet en ‘gave’);
  3. "Kunde": en person, som har indgået en Aftale med Bloomon, uanset om det er en forbruger eller en erhvervsdrivende. Kunden benævnes også ”du eller dig”;
  4. “Aftale”: ethvert tilbud afgivet af Bloomon og accepteret af Kunden, enhver ordre afgivet af Kunden og accepteret af Bloomon (ordrebekræftelse), eller enhver anden aftale, som binder Kunden over for Bloomon;
  5. "Personoplysninger": alle persondata i henhold til EU-Forordning 2016/679 (GDPR), som drejer sig om dig og som er nødvendige for udførelsen af Aftalen, inklusive betalingsoplysninger og kontaktoplysninger som f.eks. E-mailadresse;
  6. "Betingelser": disse generelle vilkår og betingelser, inklusive fremtidige ændrede versioner heraf;
  7. "Hjemmeside": hjemmesiden www.Bloomon.dk eller enhver anden hjemmeside, hvor Bloomon online tilbyder varer og Abonnementer til Kunden.

Artikel 3: Anvendelighed

 1. Disse Betingelser finder anvendelse på alle Aftaler, som Bloomon indgår med Kunden, og for alle Bloomons tjenesteydelser og/eller produkter, som Kunden aftager, herunder for Abonnementer og Engangsbestillinger. Kunden benævnes også ”du eller dig”.
 2. Disse Betingelser er altid tilgængelige på Bloomons hjemmeside, og Kunden modtager altid et elektronisk eksemplar af Betingelserne før eller ved indgåelsen af en Aftale.
 3. Udtryk eller ord, som er skrevet med store bogstaver, har den betydning, som er anført i disse Betingelser. I den forbindelse skelnes der ikke mellem ental og flertal.

Artikel 4: Indgåelse af Aftale med Bloomon

 1. Indgåelse af en Aftale med Bloomon foregår udelukkende på distancen. En Aftale – uanset om den vedrører en Engangsbestilling eller et Abonnement – indgås mellem Bloomon og dig via Hjemmesiden på det tidspunkt, hvor du accepterer et tilbud eller forslag fremsat af Bloomon, eller hvor Bloomon accepterer din ordre.
 2. Som betingelse for at du kan købe et Abonnement, skal du:
  1. have bopæl i Danmark,
  2. have et VISA-kort, Mastercard eller American Express-kort eller en PayPal-konto.

Artikel 5: Bloomon gavekort

 1. Et Bloomon gavekort er gyldigt i 24 måneder fra udstedelsesdatoen, hvilket er yderligere beskrevet på Hjemmesiden. Et gavekort kan til enhver tid anvendes til ”køb” af produkter fra Bloomons sortiment.
 2. Bloomons gavekort kan ikke indløses til kontanter.

Artikel 6: Dine forpligtelser

 1. Alle informationer som du på ethvert tidspunkt oplyser til Bloomon, f.eks. under bestillingsprocessen, skal være aktuelle og sandfærdige. Du må ikke overdrage dit kodeord til tredjemand. Du skal bevare adgangskoden sikkert og beskyttet mod uautoriserede personer og skriftligt underrette os om ethvert tab eller overdragelse heraf. Du bærer selv det fulde ansvar for misbrug heraf, herunder enhver uretmæssig bestilling afgivet af tredjemand med din adgangskode og de deraf følgende krav. Bloomon er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert information og / eller tab af din adgangskode. Du skal holde Bloomon skadesløs mod eventuelle krav fra tredjemand for din manglende overholdelse heraf.
 2. Før ibrugtagning – som f.eks. opfyldning af en vase med vand – skal du kontrollere de af Bloomon leverede produkter - f.eks. vaser og potter - for uregelmæssigheder som f.eks. revner, brud eller lækager.
 3. Du er forpligtet til at gennemgå samt overholde de leverede produkters produktlabels, produkt- og brugsanvisninger samt advarsler, som medfølger leverede produkter. Bloomon er ikke ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af instruktioner på produktlabels, produkt- og brugsvejledninger samt advarsler. Du skal holder Bloomon skadesløs mod eventuelle krav fra tredjemand for din manglende overholdelse heraf.

Artikel 7: Pris

 1. Du skal betale den pris, som er angivet i Aftalen på de tidspunkter, som er angivet i Aftalen.
 2. Bloomon forbeholder sig retten til med mindst 14 dages forudgående varsel at ændre priserne på produkter, der tilbydes gennem et Abonnement, og som endnu ikke er leveret i Abonnementsperioden, f.eks. med hensyn til varesortiment, herunder udvidelse af blomstersorter og tjenester (eksempelvis antal leveringsdage samt leveringsfrister og -tider).
 3. Ved væsentlige ændringer, herunder ved prisforhøjelse, er du berettiget til at opsige Aftalen indenfor 10 dage uden at skulle betale for produkter, der endnu ikke afsendt til levering.
 4. Tilbud og rabatter er gyldige så længe lager haves.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling kan alene foretages via en af de betalingsmetoder, som tilbydes af Bloomon på Hjemmesiden.
 2. Hvis du har et Abonnement, kan du forudbetale et antal perioder/leveringer og opnå rabat, som nærmere beskrevet på Hjemmesiden.
 3. Hvis du ønsker at anvende direkte/automatiske betalinger, kan du autorisere Bloomons betalingsformidler (Adyen B.V. eller Mollie B.V.) til at opkræve fremtidige betalinger fra det relevante kontonummer eller kortnummer på Bloomons vegne med en SEPA-autorisation for hver relevant periode/levering.
 4. Betaling for en Engangsbestilling skal ske senest 14 dage efter fakturadatoen. Betaling af et Abonnement skal ske forud for hver periodiske levering. Det er dit eget ansvar at sikre, at du har tilstrækkelige midler på din bankkonto på betalingstidspunktet. Hvis en betalingsordre ikke kan udføres på grund af utilstrækkelige midler, forkerte eller forældede betalingsoplysninger og/eller andre uregelmæssigheder, kan leveringen stadig afsendes. I sådanne tilfælde opkræver Bloomon betalingen på ny. Bloomon forbeholder sig ret til at opkræve det udestående beløb ved at forsøge at gennemføre betalingen igen via den specificerede betalingsmetode.
 5. I tilfælde af forsinket betaling, for eksempel på grund af tilbageførsel af de debiterede beløb eller på grund af utilstrækkelig saldo på den relevante konto, kan Bloomon opkræve lovmæssige morarenter. I tilfælde af at du ikke betaler det fulde skyldige beløb efter en påmindelse, har Bloomon ret til at engagere et inkassobureau og suspendere Bloomons tjenester og leveringer til dig. I det tilfælde vil du skulle betale eventuelle udenretslige og retslige omkostninger forbundet med at inddrive det skyldige beløb.
 6. Bloomon sender udelukkende fakturaer og betalingspåmindelser elektronisk til dig. De Personoplysninger, som du har oplyst, vil i denne henseende være gældende og blive benyttet.
 7. Det beløb, som Bloomon opkræver, svarer til prisen på de bestilte produkter og tjenester for den periode, som opkrævningen vedrører. I tilfælde af periodiske betalinger er det beløb, der opkræves af Bloomon, lig med prisen for​​de produkter og tjenester, du har bestilt i den periode, som opkrævningen vedrører. Dette betyder, at det beløb, som opkræves i en periode, kan afvige fra den foregående periode.

Artikel 9: Rabatkoder

 1. Hvis du har modtaget en personlig Bloomon-rabatkode til deling, er formålet med dette at du hjælper med at udbrede kendskabet til Bloomon hos din egen omgangskreds (mund til mund, sociale medier, og eller via e-mail).
 2. Bloomon-rabatkoder må ikke anvendes af dig selv, herunder til fordel for dine egne kommercielle formål, og/eller til andre formål end dem, som rabatkoderne blev udstedt til. Du ikke dele personlige rabatkoder med tredjemænd, som du ikke kender i forvejen.
 3. Du har ikke tilladelse til at anvende Bloomons navn eller logo samt alle mulige kombinationer af ukorrekte stavemåder heraf i nogen form for kommunikation eller til egne kommercielle formål .
 4. Ethvert (forsøg på) bedrageri eller anden uautoriseret handling vil blive registreret og medfører, at brugen af rabatkoder nægtes. Bloomon forbeholder sig retten til med tilbagevirkende kraft at kræve returnering eller afvikling af udstedte/opnåede rabatter eller påløbne kreditter.
 5. Bloomon-rabatkoder har en maksimal gyldighed på 24 måneder fra udstedelsestidspunktet, som nærmere beskrevet og anført på Hjemmesiden.

Artikel 10: Pause, opsigelse eller ændring af dit abonnement

 1. Du er under behørig overholdelse af den aftalte opsigelsesperiode berettiget til midlertidigt at sætte aftalen på pause (hvilket betyder midlertidig udsættelse af levering af det (de) aftalte produkt(er)), samt at ændre eller opsige Aftalen eller ændre de personlige data, der er relevante for en bestilling. Dette skal ske skriftligt enten via din konto på Hjemmesiden, eller via andre kanaler, der understøttes af Bloomon (herunder WhatsApp og telefon) og i øvrigt i overensstemmelse reglerne og instruktionerne beskrevet på Hjemmesiden.
 2. Hvis du i tilfælde af et Abonnement har valgt forudbetaling med rabat i et antal perioder i overensstemmelse med punkt 8.2 (forudbetaling), er det ikke muligt midlertidigt at opsige for den pågældende periode.
 3. Enhver ændring eller meddelelse i henhold til punkt 10.1 (pause, ændring og/eller opsigelse) eller punkt 12.1 (fortrydelse) vedrørende planlagte Bloomon leveringer skal være modtaget og bekræftet af Bloomon senest tre (3) arbejdsdage før leveringsdatoen.

Artikel 11: Levering, leveringstider og opfydelse

 1. Bloomon leverer i hele Danmark.
 2. Levering finder sted til den adresse, som du har oplyst som leveringsadresse ved bestilling. En adresseændring træder i kraft for leveringen, hvis du informerer os senest 4 dage inden kl. 23.59 før din levering.
 3. Levering er kun mulig på de datoer, der er angivet af Bloomon. Leveringstidspunkter skal betragtes som vejledende. Tidsvinduerne for levering som angivet på din konto på Hjemmesiden og i bekræftelses-e-mailen er vejledende. Den af ​​dig valgte leveringsdag og / eller det tidsvindue, du har valgt, kan afvige på grund af blandt andet uforudsete omstændigheder, force majeure eller i forbindelse med helligdage. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke eller kun delvist kan udføres, modtager du hurtigst muligt en besked efter du har afgivet bestillingen
 4. Du er forpligtet til at sikre, at produkterne kan leveres til dig personligt på den leveringsadresse og indenfor det tidsrum, som du har angivet, medmindre det vedrører produkter, der ifølge Bloomon også kan leveres i postkassen, som f.eks. Flowergram. Hvis levering ikke kan foretages, har du misligholdt Aftalen med hensyn til din modtagelse af leverancen, og du vil skulle bære enhver omkostning og tab i anledning heraf. I et sådant tilfælde kan Bloomon opfylde Aftalen ved (i) at efterlade produkterne til naboer, eller ii) at efterlade dem foran din dør til dit hjem, eller iii) at levere dem til den tredjemand, som du har angivet under bestillingen. Du giver på forhånd tilladelse til dette (alternativ leveringsmetode). Ved benyttelse af sådan alternativ leveringsmetode kan fragtfirmaet tage fotos af leverancen på leveringsstedet som bevis på den skete levering. Sådanne fotos gemmes ikke hos fragtfirmaet. De gemmes alene af Bloomon og alene for en periode af 14 dage. Du giver samtidig samtykke til, at der kan tages sådanne fotos som bevis for levering.
 5. Risikoen for skader og / eller tab af produkter påhviler Bloomon indtil leveringstidspunktet i henhold til artikel 11.4 (levering).
 6. Hvis produkterne ikke er blevet betalt i overensstemmelse med Aftalen på tidspunktet for levering, bibeholder Bloomon ejendomsretten til produkterne, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling fuldt ud.
 7. Bloomon kan anvende tredjemand til at opfylde Aftalen.

Artikel 12: Fortrydelsesret – annullation og returnering

 1. Når du som forbruger køber varer på Hjemmesiden, har du en lovbestemt fortrydelsesret. Kunden har 14 dage til at fortryde Aftalen (”Fortrydelsesfrist”).
 2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke køb af:
  1. Blomster og planter, da der er tale om varer, som forringes eller forældes hurtigt, eller
  2. varer, som ikke er præfabrikerede, som klart er blevet fremstillet efter Kundens specifikationer, baseret på Kundens individuelle valg eller beslutning.
 3. Således gælder fortrydelsesfristen udelukkende for aftaler vedrørende engangsekstravarer (såsom f.eks. vaser) eller kuponer, forudsat at kuponerne ikke allerede er blevet brugt.
 4. Fortrydelsesretten regnes fra:
  1. den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den bestilte vare, eller
  2. den dag. når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden - andre end fragtmanden – har modtaget den sidste vare, hvis Kunden afgav en ordre på adskillige varer, som er leveret separat, eller
  3. den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden - andre end fragtmanden – har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del, hvis leverancen af produktet bestod af flere forskellige forsendelser eller dele.
 5. Uanset bestemmelserne i ovenstående starter Fortrydelsesfristen for Abonnementer på den dag, du eller en tredjemand, der er anvist af dig - andre end fragtmanden – har modtaget den første vare i medfør af Abonnementet.
 6. I tilfælde af et Abonnement har du således ret til at annullere Aftalen inden for fjorten (14) dage fra leveringen af dine første blomster uden oplysning af årsag hertil. Du betaler kun for de blomster, der allerede er leveret i løbet af disse fjorten (14) dage.
 7. Du har også ret til at annullere en Engangsbestilling af et produkt inden for fjorten (14) dage fra leveringen heraf uden at oplyse nogen årsag hertil. Engangsbestillinger med en begrænset holdbarhed (som f.eks. afskårne blomster) kan ikke annulleres, jf. ovenfor. Forsendelsesomkostningerne ved returnering af produkter er for din egen regning.
 8. Til brug for udøvelse af din fortrydelsesret, herunder annullation af Aftalen kan du udfylde standardformularen for fortrydelse/annullation, der findes som Bilag I (Standardformular til fortrydelse/annullation) til disse Betingelser, eller du kan downloade standardformularen i pdf-format. Du kan bruge standardformularen til dette, men du er ikke forpligtet hertil.
 9. I fortrydelsesperioden skal du behandle de modtagne produkter og varer, som fortrydes, herunder den ledsagende emballage, med omhu. Du har kun lov til at pakke produkter ud i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om du ønsker at beholde et produkt. Hvis du vælger at gøre brug af opsigelsesretten skal du returnere produktet/varen og alt tilbehør, som er leveret sammen med varen, (hvis muligt) i den oprindelige stand og emballage til Bloomon i overensstemmelse med de af Bloomon på Hjemmesiden anførte instruktioner senest 14 dage efter, at du har givet meddelelse om din fortrydelse.
 10. Varen, som er dækket af fortrydelsesretten, skal returneres til følgende adresse: Bloomon Danmark ApS, et anpartsselskab på adressen Vendersgade 28, st., 1363 København K.
 11. Du skal betale omkostningerne for returnering af varen/produktet, medmindre Bloomon har specifikt tilbudt at sørge for, at varen afhentes hos dig.
 12. Hvis du allerede har betalt for varer eller produkter, der returneres inden for fortrydelsesperioden, refunderer Bloomon betalingen til dig senest 30 dage efter, at produkterne/varerne er behørigt returneret.

Artikel 13: Reklamation

 1. du har som forbruger to (2) års reklamationsret. Såfremt du ønsker at gøre brug af din reklamationsret, skal du kontakte Bloomon.

Artikel 14: Behandling af personoplysninger

 1. Vi behandler dine Personoplysninger for at kunne forberede, udføre og opfylde Aftalen, og til andre formål, såsom (direkte) markedsføring. Bloomon har en online privatlivspolitik, hvori vi oplyser om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder i den forbindelse. Se vores Privatlivspolitik på vores Hjemmeside.

Artikel 15: Ansvar og ansvarsbegrænsning

 1. I det omfang loven tillader det, er Bloomon ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, tingsskader, indirekte tab, herunder driftstab, tabt omsætning, tidstab, avancetab, mistede muligheder mv., der skyldes et leveret produkt eller ibrugtagningen af dette. I alle andre henseender er Bloomon kun ansvarlig for tilskrivelige mangler op til maksimalt det beløb som Bloomon i alt har modtaget fra dig i overensstemmelse med Aftalen, indtil det tidspunkt, hvor skaden er opstået.
 2. Bloomon hæfter for at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder Aftalen, specifikationerne anført i tilbuddet, de rimelige krav om pålidelighed og/eller brugbarhed og de på tidspunktet for indgåelse af Aftalen gældende lovmæssige regler og/eller myndighedsforskrifter. Hvis det er aftalt, garanterer Bloomon også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 3. Du er ansvarlig for et produkts værdiforringelse, der er opstået i fortrydelsesperioden, hvis du har behandlet det pågældende produkt på en måde, som ligger ud over, hvad der var nødvendigt for at kunne fastslå produktets art, egenskaber og funktion.
 4. Du er ansvarlig for al anvendelse af dine loginoplysninger.
 5. Bloomon er juridisk forpligtet til at minde dig om, at du har ret til, at det leverede produkt opfylder den pågældende Aftale.
 6. Hvis du har valgt at levering kan ske til en nabo, udenfor din dør til dit hjem eller på anden måde end ved personlig overdragelse til dig, er denne leveringsmetode helt på din egen risiko. Bloomon er ikke ansvarlig for forringelse af eller forsvundne​​ produkter, og Bloomon er heller ikke ansvarlig for skader, som Kunden har lidt som følge heraf.
 7. Bloomon er aldrig ansvarlig for skader som følge af force majeure, herunder, men ikke begrænset til: strejke, sygdom, brand, forstyrrelser hos Bloomon eller dets leverandører, transportproblemer, vejrforhold, pandemier, epidemier, vold, optøjer eller indgreb fra politiets og / eller brandvæsnets side. Force majeure inkluderer også denne type uforudsete omstændigheder hos tredjemænd, som Bloomon gør brug af til opfyldelse af ​​Aftalen.
 8. Ansvarsfordelingen i de foregående afsnit i dette punkt gælder også med hensyn til tredjemænd, som Bloomon gør brug af til opfyldelse af en Aftale, samt med hensyn til personer som Bloomon eller denne type tredjemænd er ansvarlig for.

Artikel 16: Ændring af betingelserne

 1. Uden at det berører bestemmelserne i punkt 7.2 (prisændringer) forbeholder Bloomon sig retten til når som helst at ændre disse Betingelser. Hvis loven kræver det, vil du på forhånd blive orienteret om ændringer. Ændringer som ikke er til ugunst for dig vil ikke blive varslet.
 2. Hvis en ændring, som er omfattet af punkt 16.1 (ændring af Betingelser), medfører en væsentlig ændring af det, som Bloomom har lovet at levere, har du ret til at opsige Aftalen, før den pågældende ændring træder i kraft i relation til dig ved at give Bloomon skriftlig meddelelse herom inden datoen for ændringens ikrafttræden. Hvis du modsætter dig de ændrede Betingelser, har du mulighed for at opsige din Aftale, i hvilket tilfælde du kan opsige din Aftale via din konto eller via en af vores kontaktmuligheder, som du kan finde på vores Hjemmeside: https://shop.bloomon.dk/pages/kontakt under hensyntagen til fristen for pause, ændring og/eller opsigelse, jf. punk 10.3 (frist for pause, opsigelse og ændring). Hvis du imidlertid ikke (rettidigt) opsiger eller annullerer Aftalen, og du fortsætter med at bruge vores produkter fra den annoncerede ikrafttrædelsesdato for de ændrede Betingelser, gælder de ændrede Betingelser for din Aftale fra det øjeblik.
 3. Vi anbefaler, at du regelmæssigt og med jævne mellemrum besøger Hjemmesiden for at sikre dig, at du er bekendt med den seneste version af vores Betingelser.

Artikel 17: Misligholdelse - Ophævelse

 1. Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser i henhold til en Aftale, f.eks. dine betalingsforpligtelser, er Bloomon berettiget til gennem en påmindelse om misligholdelse at give dig mulighed for at opfylde dine forpligtelser inden en af Bloomon fastsat frist. Hvis du fortsat ikke efterlever dine forpligtelser efter udløb af denne frist, er Bloomon berettiget til at ophæve Aftalen som følge af misligholdelsen. Manglende betaling anses for væsentlig misligholdelse af dine forpligtelser..
 2. Udover ophævelse af Aftalen har Bloomon endvidere ret til at kræve fuld erstatning af dig for tab og omkostninger, herunder inkassoomkostninger, som Bloomon har lidt.
 3. I tilfælde af forsinket betaling, f.eks. pga. en annulleret betaling eller hvis der ikke er midler på den anførte konto, er Bloomon berettiget til at opkræve rente i henhold til renteloven. Hvis du ikke betaler det fulde restbeløb efter at have modtaget skriftligt betalingspåmindelse på mindst 10 dage, er Bloomon endvidere berettiget til at sende kravet til inkasso.

Artikel 18: Andre bestemmelser

 1. Du kan kun påberåbe dig afvigende og / eller yderligere bestemmelser, såfremt og i det omfang disse udtrykkeligt er accepteret af Bloomon.
 2. Andre generelle vilkår og betingelser end disse Betingelser gælder ikke. I det omfang, det er nødvendigt, afviser Bloomon hermed eksplicit anvendeligheden af ​​dine eventuelle egne generelle (købs)betingelser.
 3. Intet i disse Betingelser er beregnet til at gennemføre eller udføre en overdragelse eller licensering af Bloomons immaterielle rettigheder til din fordel. Bloomon forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, herunder immaterielle, i den henseende.
 4. Du må ikke overdrage en Aftale eller eventuelle rettigheder og forpligtelser i medfør heraf til tredjemand uden udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra Bloomon.
 5. Bloomon har ret til (delvist) at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en Aftale til tredjemand. Du accepterer dette, hvilket samtykke, for så vidt det kræves, også kvalificerer som samarbejde. Du giver således dit samtykke til at Bloomon kan overdrage alle eller eventuelt dele af sine rettigheder og forpligtelser i medfør af en Aftale til tredjemand. Enhver sådan overdragelse påvirker ikke gyldigheden af Aftalen.

Artikel 19: Lovvalg og værneting

 1. Alle Aftaler og Betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, bortset fra de danske regler om lovvalg.
 2. Tvister mellem Bloomon og Kunden, som er opstået i anledning af Aftalen eller som ellers er forbundet med Aftalen, kan alene indbringes for de danske domstole.

Artikel 20: Kontakt

Kunden kan kontakte Bloomon:

Bloomon Danmark ApS
Vendersgade 28, st., 1363 København K
Tlf.: 78 76 14 13
Email: kundeservice@bloomon.dk

Artikel 21: Klage

 1. En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/
 2. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

BILAG 1 – Standard Opsigelsesformular

Med nedenstående formular angiver du, at du ønsker at opsige Aftalen med Bloomon. Vi beder dig udfylde og underskrive nedenstående formular med blokbogstaver. Du bedes returnere den udfyldte og underskrevne formular sammen med produktet til:

Bloomon Nederland BV
Meerlandenweg 40
1187 ZR Amstelveen

Jeg meddeler hermed at jeg ønsker at opsige vores aftale vedrørende leveringen af det følgende produkt:

Årsag til opsigelse*:_________________________________________________________________
*Svar er ikke obligatorisk

Betalingsdato: ______________________________________________________________

Betalingsreference*: _________________________________________________________
*Du kan finde betalingsreferencen på meddelelsen fra Bloomon eller via din egen netbank.

IBAN: ______________________________________________________________________

Kontoholder: _______________________________________________________________

E-mailadresse: ______________________________________________________________

Navn: _____________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________


Underskrift: ________________________________________________________________

Dato underskrift: ___________________________________________________________