Generelle handelsbetingelser

Store Kongensgade 36, 3.th, 1264 Copenhagen

Version 3.0, november 2018

Disse Handelsbetingelser finder anvendelse på alle Aftaler mellem Kunden og Bloomon om køb og levering af alle varer, tjenesteydelser, herunder Abonnementer, på Hjemmesiden.

Kunden modtager altid et elektronisk eksemplar af Handelsbetingelserne før eller ved indgåelsen af en Aftale. Handelsbetingelserne er endvidere tilgængelige på Bloomons Hjemmeside.

Udtryk eller ord, som er skrevet med store bogstaver har de betydninger, som er anført i nærværende Handelsbetingelser. Der skelnes ikke mellem ental og flertal.

1. DEFINITIONER

 1. “Abonnement”: en Aftale mellem Bloomon og Kunden om Bloomons løbende levering i en længere periode af en eller flere typer produkter, såsom blomster, planter og tilbehør og evt. relaterede tjenesteydelser, som specificeret yderligere i den individuelle Aftale,
 2. "Bloomon": Bloomon Danmark ApS, CVR-nr. 37236365, Store Kongensgade 36, 3.th. DK-1264 København K,
 3. "Kunde": en person, som har indgået en Aftale med Bloomon, uanset om det er en forbruger eller en erhvervsdrivende,
 4. “Aftale”: ethvert tilbud afgivet af Bloomon og accepteret af Kunden, enhver ordre afgivet af Kunden og accepteret af Bloomon (ordrebekræftelse), eller enhver anden aftale, som binder Kunden over for Bloomon,
 5. "Hjemmeside": www.bloomon.dk eller enhver anden hjemmeside, hvor Bloomon online tilbyder varer og Abonnementer til Kunden.

2. BLOOMON-ABONNEMENT

 1. En Aftale – uanset om den vedrører et enkelt stående køb eller et Abonnement – indgås mellem Bloomon og Kunden via Hjemmesiden på det tidspunkt, Bloomon accepterer Kundens ordre eller Kunden accepterer et tilbud eller forslag fremsat af Bloomon.
 2. Som betingelse for at Kunden kan købe et Abonnement, skal Kunden:
  1. have bopæl i Danmark,
  2. have et VISA-kort, Mastercard eller American Express-kort eller en PayPal-konto.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER

Ved afgivelse af en ordre skal Kunden sikre at de afgivne oplysninger er korrekte.

Kunden skal behandle modtagne loginoplysninger til Kundens konto på Hjemmesiden fortroligt. Loginoplysninger må ikke overdrages eller videregives.

4. PRIS

 1. Kunden skal betale den pris, som er angivet i Aftalen på de tidspunkter, som er angivet i Aftalen.
 2. Bloomon forbeholder sig retten til med 14 dages forudgående varsel at ændre i varesortiment, herunder blomstersorter, priser samt leveringsfrister og -tider, som tilbydes og som skal leveres under et Abonnement i abonnementsperioden.
 3. Ved væsentlige ændringer, herunder ved prisforhøjelse, kan Kunden opsige Aftalen indenfor 10 dage.
 4. Tilbud og rabatter er gyldige så længe lager haves.

5. BETALING

 1. Betaling skal foretages via en af de betalingsmetoder, som er tilgængelige på Bloomons Hjemmeside.
 2. Hvis Kunden anvender direkte/automatiske betalinger, autoriserer Kunden tillige Bloomons betalingsformidler Adyen B.V. til at opkræve fremtidige betalinger fra det relevante kontonummer eller kortnummer på Bloomons vegne med en SEPA-autorisation.
 3. Betaling skal ske indenfor 14 dage efter Aftalens indgåelse. Abonnementsbetalinger skal ske før hver abonnementsperiode.
 4. Fakturaer og betalingspåmindelser sendes til den af Kunden angivne e-mailadresse.
 5. Det beløb, som Bloomon opkræver, er prisen for Kundens bestilte varer i den periode, som er omfattet af den direkte/automatiske betaling. Dette gælder ligeledes for periodiske betalinger, således at det beløb som Bloomon opkræver, er prisen for produkter, som Kunden har bestilt i den periode, som er omfattet af de direkte/automatiske betalinger. Dette betyder, at det beløb, som bliver opkrævet i en periode, muligvis er anderledes end i den forrige periode.

6. RABATKODER

 1. Hvis Kunden har modtaget en personlig Bloomon-rabatkode til deling, er formålet med dette at Kunden hjælper med at udbrede kendskabet til Bloomon hos Kundens egen omgangskreds (mund til mund, sociale medier, og eller via e-mail).
 2. Bloomon-rabatkoder må ikke anvendes af Kunden selv, herunder til fordel for Kundens egne kommercielle interesser, og/eller til andre formål end til de formål for hvilke rabatkoderne blev udstedt. Kunden må ikke dele personlige rabatkoder med tredjeparter, som Kunden ikke kender i forvejen.
 3. Kunden må ikke anvende Bloomons navn eller logo eller evt. kombinationer af ukorrekte stavninger i evt. erklæringer eller til dens egne kommercielle formål.
 4. Brug af rabatkoder i strid med dette pkt. 6 eller forsøg herpå resulterer i, at Kunden nægtes brugen af rabatkoder. Bloomon forbeholder sig retten til at kræve returnering af evt. udstedte rabatter eller kreditter med tilbagevirkende kraft.

7. KUNDENS OPSIGELSE ELLER ÆNDRING AF AFTALEN

 1. Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre eller opsige Aftalen. Opsigelse eller ændring af Aftalen skal ske skriftligt enten via din konto på Hjemmesiden, WhatsApp, eller på anden skriftlig måde eller på telefon med fire dages varsel.
 2. For allerede afgivne bestillinger har Bloomon behov for fire fulde dage til at modtage, bekræfte, samt effektuere Kundens ændring eller opsigelse, jf. pkt. 7.1.

8. LEVERING, LEVERINGSTIDER OG OPFYLDELSE

 1. Bloomon leverer i hele Danmark.
 2. Levering foretages til den adresse, som Kunden har anført som leveringsadresse ved ordreafgivelse.
 3. Levering er kun mulig på datoer, der er specificeret af Bloomon i Aftalen eller på Hjemmesiden i forbindelse med indgåelse af Aftalen. Leveringstidspunkter skal betragtes som vejledende.
 4. Kunden skal sikre sig, at varerne kan leveres på den af Kunden angivne leveringsadresse. Hvis levering ikke kan foretages, betragtes Kunden som at have misligholdt Aftalen.
 5. Hvis varerne ikke kan leveres personligt, er Aftalen opfyldt, når varerne er leveret til naboer eller efterlades ved Kundens dør eller hos en tredjepart, som anført af Kunden. Dette kræver Kundens forudgående samtykke.
 6. Hvis varerne ikke er blevet betalt i overensstemmelse med Aftalen på tidspunktet for levering, bibeholder Bloomon ejendomsretten til varerne, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling fuldt ud.
 7. Bloomon kan anvende tredjeparter til at opfylde Aftalen.

9. FORTRYDELSESRET

 1. Når Kunden som forbruger køber varer på Hjemmesiden, har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret. Kunden har 14 dage til at fortryde Aftalen (”Fortrydelsesfrist”).
 2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke køb af:
  1. Blomster og planter, da der er tale om varer, som forringes eller forældes hurtigt, eller
  2. varer, som ikke er præfabrikerede, som klart er blevet fremstillet efter Kundens specifikationer, baseret på Kundens individuelle valg eller beslutning.
 3. Således gælder fortrydelsesfristen udelukkende for aftaler vedrørende engangsekstravarer (såsom f.eks. vaser) eller kuponer, forudsat at kuponerne ikke allerede er blevet brugt.
 4. Fortrydelsesretten regnes fra:
  1. den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den bestilte vare, eller
  2. den dag. når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden - andre end fragtmanden – har modtaget den sidste vare, hvis Kunden afgav en ordre på adskillige varer, som er leveret separat, eller
  3. den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden - andre end fragtmanden – har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del, hvis leverancen af produktet bestod af flere forskellige forsendelser eller dele.
 5. Uanset bestemmelserne i ovenstående starter Fortrydelsesfristen for Abonnementer på den dag, Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden - andre end fragtmanden – har modtaget den første vare i medfør af Abonnementet.
 6. Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at udfylde standardformularen for fortrydelse, som er tilgængelig på Hjemmesiden.
 7. Kunden skal håndtere varer, som fortrydes, herunder emballagen, med omhu. Kunden skal returnere varen og alt tilbehør, som er leveret sammen med varen, i deres oprindelige stand og emballage – hvis muligt – til Bloomon i overensstemmelse med Bloomons instruktioner senest 14 dage efter, at Kunden har givet meddelelse om sin fortrydelse.
 8. Varen, som er dækket af fortrydelsesretten, skal returneres til følgende adresse: Bloomon Danmark ApS, et anpartsselskab på adressen Store Kongensgade 36, 3. th., DK-1264 København K.
 9. Kunden skal betale omkostningerne for returnering af varen, medmindre Bloomon har specifikt tilbudt at sørge for, at varen afhentes hos Kunden.
 10. Hvis Kunden allerede har betalt for varer, som er dækket af et Abonnement eller en Aftale, som Kunden har fortrudt, refunderer Bloomon det betalte beløb til Kunden indenfor 14 dage, regnet fra det tidligste tidspunkt hvor Bloomon modtager dokumentation på, at varen er afsendt eller modtager de returnerede genstande.

10. REKLAMATION

 1. Kunden har som forbruger to (2) års reklamationsret. Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af sin reklamationsret, skal Kunden kontakte Bloomon.

11. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi behandler Kundens Personoplysninger til forberedelse, udførelse og håndtering af en Aftale og til andre formål, såsom (direkte) markedsføring. Læs mere om, hvordan Bloomon behandler personoplysninger og hvilke rettigheder Kunden har vedrørende sine personoplysninger i Bloomons Privatlivspolitik.

12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. Bloomon er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, mv.
 2. Kunden er ansvarlig for evt. værdiforringelser af en vare, som måtte finde sted i fortrydelsesperioden, hvis Kunden har behandlet varen på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer.
 3. Kunden er ansvarlig for al anvendelse af sine loginoplysninger.

13. ÆNDRINGER TIL NÆRVÆRENDE HANDELSBETINGELSER

 1. Bloomon forbeholder sig retten til når som helst at ændre nærværende Handelsbetingelser med mindst 30 dages varsel. For så vidt angår ændringer, der ikke er til ugunst for Kunden, varsles der ikke.
 2. Hvis en ændring, som er omhandlet i stk. 12.1, resulterer i en væsentlig ændring, kan Kunden opsige Aftalen før ændringen træder i kraft ved at give Bloomon skriftlig meddelelse herom inden datoen for ændringens ikrafttræden.
 3. Kunden tilrådes med jævne mellemrum at tjekke Hjemmesiden for at sikre sig at Kunden er bekendt med den seneste version af Handelsbetingelserne.
 4. I tilfælde af forsinket betaling, f.eks. pga. en annulleret betaling eller hvis der ikke er midler på den anførte konto, er Bloomon berettiget til at opkræve rente i henhold til renteloven. Hvis Kunden ikke betaler det fulde restbeløb efter at have modtaget skriftligt betalingspåmindelse på mindst 10 dage, er Bloomon berettiget til at sende kravet til inkasso og ophæve Aftalen.

14. MISLIGHOLDELSE

 1. Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af en Aftale, f.eks. sine betalingsforpligtelser, efter at have modtaget skriftligt varsel fra Bloomon, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, der berettiger Blommon til at ophæve Aftalen.
 2. Bloomon har endvidere ret til at kræve erstatning af Kunden for tab og omkostninger, herunder inkassoomkostninger, som Bloomon har lidt.

15. ANDRE BESTEMMELSER

 1. Der er intet i nærværende Handelsbetingelser, som er beregnet til at give anledning til overdragelse eller licensering af Bloomons immaterielle rettigheder til Kunden. Bloomon forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder i den henseende.
 2. Kunden må ikke overdrage en Aftale eller evt. andre rettigheder eller forpligtelser i medfør af en Aftale til en tredjepart uden udtrykkelig forudgående samtykke fra Bloomon.
 3. Kunden giver sit samtykke til at Bloomon kan overdrage alle eller evt. dele af dens rettigheder og forpligtelser i medfør af en Aftale til en tredjepart. Enhver sådan overdragelse påvirker ikke gyldigheden af Aftalen.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Alle Aftaler og Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, bortset fra de danske regler om lovvalg.
 2. Tvister mellem Bloomon og Kunden, som er opstået i anledning af Aftalen eller som ellers er forbundet med Aftalen, kan alene indbringes for de danske domstole.

17. KONTAKT

Kunden kan kontakte Bloomon:
Bloomon Danmark ApS
Store Kongensgade 36, 3.th, 1264 København K
Ring: 78 76 14 13
Email: kundeservice@bloomon.dk

18. KLAGE

 1. En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Kunden kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/
 2. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.